Třídění a recyklace odpadu

 V dubnu v NZDM DoPatra, jsme se věnovali třídění a recyklaci odpadu. Uživatelé se během besed seznamovali se základními informacemi o třídění odpadů, recyklaci a spalování odpadů ve spalovnách. Povídali jsme si, co je komunální odpad, proč se má odpad recyklovat, jak můžeme omezit množství odpadů a co je sběrný dvůr, kompost či skládka.  Uživatelé pozorně naslouchali, aktivně spolupracovali, zapojovali se do diskuze a také měli možnost si zábavnou formou vyzkoušet třídění odpadů do určených papírových kontejnerů. I v NZDM se snažíme třídit odpad. Máme několik sběrných nádob na papír, plast, baterie a plechovky. Naši uživatelé se také aktivně zapojili do celostátní úklidové akce s názvem „ Uklidíme svět – Uklidíme Česko“ a to dokonce dvakrát.  Tyto úklidové akce probíhali na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Doufáme, že naši uživatelé získali nové znalosti, a besedy a skupinové aktivity zaměřené na třídění odpadu jim pomohli osvojit si pojmy třídění a recyklace.